Granja d’engreix acabada a Alcarràs

Aquesta setmana hem acabat la construcció d’una nova granja d’engreix mitjançant el sistema de “claus en mà” al municipi d’Alcarràs. Han estat cinc mesos d’obres des del moment que vàrem fer l’explanació fins que s’ha acabat de comprovar que tots els sistemes funcionessin correctament.

Les característiques principals de l’obra son les següents:

  • Nau prefabricada de la casa “Prefabricats de Ponent” de 78×14 m interior, paret de 20 cm de gruix tota aïllada i amb una altura de 3.2 m. Sabates i riostra enterrades i amb ferralla i formigó segons projecte.
  • Teulada d’uralita vermella Euronit Granonda amb injectat de poliuretà de 3 cm i capa de poliuretà endurit.
  • La nau està distribuïda en 4 fileres de 24 corrals prefabricats de la casa Mazana de 3.25×3 m, ventilats, amb mur central encofrat de 20 cm de gruix, porta de polipropilè de 5 cm de gruix i a cada corral 2 m de slat i 1 m de zona massissa calefactada amb 6 tubs reticulats de Ø20 amb barrera anti oxigen.
  • Cada dos corrals hem instal·lat una tremuja intermitja de la casa Porinox amb com inox i 4 xumets per l’aigua.
  • Per al suministre del pinso hem col·locat 2 sitges de polièster de 15.000 Kg de la casa BMM i un sistema d’espiral de Ø90 amb baixades corbades per a poder aprofitar al màxim la cabuda de les tremuges.
  • En quant a la ventilació, hem optat per fer una ventilació natural amb finestres de policarbonat i tel·la pajarera inox controlades per motors de finestres de la casa Osmoeuropa i xemeneies a teulada també controlades per motor amb sonda de temperatura.
  • S’ha fet el carregador central i s’ha construït una caseta de serveis tot just al darrera, on hem centralitzat tots els serveis de llum, aigua, alimentació, cloració i ventilació. Així com un canviador i bany complerts per tal de obeir les normatives actuals.
  • Per desaiguar els purins s’han col·locat 4 fileres de tubs corrugats de Ø310 per sota les soleres transversalment fins a 4 arquetes exteriors, unint les arquetes hem instal·lat una general de tub corrugat de Ø400 fins a la bassa de purí formigonada.

Desitjar al client molta sort en aquest nou projecte que tot just ara comença. Molt contents de com ha quedat, ara a per nous projectes.